Min stig

Min stig är en psykoedukativ stödverksamhet riktad till barn och unga mellan 7 och 20 år som har en förälder eller annan närstående vuxen som kämpar med psykisk ohälsa eller en beroendesjukdom. 

 

Hur och varför?

Syftet med Min stig är att minska den negativa belastning som uppväxten i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa kan förorsaka. Vi vet att uppväxten i en familj där en förälder dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt, utgör en verklig risk för att barnet på sikt utvecklar ett eget illamående och därmed en förhöjd risk för social marginalisering.

Genom verksamheten vill vi bryta det sociala arvet genom att möjliggöra upplevelser och tillfällen som kan stärka barnets skyddsfaktorer och självkänsla samt ingjuta framtidshopp.

Vi erbjuder ökad kunskap och förståelse för förälderns sjukdom och agerande samt verktyg som främjar barnets egenmakt och hjälper barnet att hantera sin vardag. Vi ger positiv bekräftelse och kamratstöd i en trygg miljö under ledning av sakkunniga handledare.
 

För vem?

Till oss får man komma oberoende av i vilket stadium föräldern är i sin egen rehabiliteringsprocess. Vårt fokus är helt och hållet på barnet som vi anser att skall få stöd även då föräldern inte kommit till insikt om sin egen sjukdom och dess negativa konsekvenser för familjen. Då det för målgruppens barn hör till vardagen att deras behov nästan aldrig kommer först, är det hos oss viktigt barnet alltid känner sig välkommet och att vi i första hand ser till barnets behov.

 

Bryter stigmat!

Min stig strävar efter att vara ett språkrör för målgruppens barn och deras rättigheter. Vi måste bryta stigmat omkring missbruk och psykisk ohälsa för att barn i behov av hjälp skall upptäckas och få stöd i ett tillräckligt tidigt skede.

Vi arbetar för att svenskspråkiga barn ska få stöd, kunskap och förståelse för psykisk ohälsa och beroendesjukdomar och den vägen lätta på barnets ansvarsbörda för förälderns sjukdom.


Vad vi gör

Min stig innefattar följande stödformer:
 

  • individuellt stöd - träffar tillsammans med en trygg vuxen

  • kamratstöd - gruppträffar med två handledare

  • lägerverksamhet - sommar- och helgläger på Stornäsholm i Barösund
  • stöd online i samarbete med A-klinikstiftelsens skör barndom- anonyma chatt måndagar och onsdagar kl. 15-17.

  • Vi kan erbjuda fortbildningar omkring temat barn som anhöriga till en förälder med missbruk eller psykisk sjukdom.

I stödgruppsverksamheten använder vi oss av den evidensbaserade metoden Hela människan -hjulet. Metoden är utvecklad och etablerad i Sverige. Metoden är utarbetad i enlighet med grundprinciperna i FN:s Barnkonvention och baserar sig, som så många andra metoder, på Antonovskys salutogena teori om Känslan av sammanhang (KASAM) med vilken man kan hjälpa ett barn att bättre förstå sig själv, sitt mående och sin situation. 

I gruppverksamheten följer vi metodens grundupplägg, men anpassar innehållet enligt barnets eller gruppens ålder och behov. Varje träff med en grupp eller ett enskilt barn kretsar kring ett tema som vi arbetar med.  

Det centrala i verksamheten är att erbjuda barn möjlighet att få skapa och uppleva en trygg atmosfär i växelverkan med andra barn, uppleva gemenskap, glädje och tillhörighet samt att lära känna sig själv bättre och kunna värdesätta sig själv och sin egen stig. Även om man inte alltid kan förändra på barnets familjesituation, så visar forskning att deltagande i stödverksamhet kan ge barnet verktyg att bättre hantera den svåra situationen och de känslor och tankar den ger upphov till.

Min stig är och skall inte vara terapi, men kan utgöra ett viktigt stöd för barn som anhöriga till en sjuk förälder. Genom att ingjuta hopp och egenmakt i barnet, kan det få kraft att sätta gränser och göra egna val som leder till en positiv utveckling och framtid.

Min stig erbjuder kommunerna och välfärdsområdet stöd i att förverkliga deras lagstadagade förpliktelser att stöda barn som anhöriga till psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar.
 

Hur länge får man stöd?


Barn och unga får vara med i vår verksamhet så länge de vill upp till ca. 20 års ålder. För en del kan det kännas som om man periodvis vill komma med i verksamheten och för andra blir det en fast och punkt i tillvaron som man kontinuerligt återkommer till. För en annan kan en begränsad period kännas tillräcklig.