Advokat, vicehäradshövding, ekon.mag., mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning, avtalsrättsliga frågor och förmögenhetsförvaltning.

 

 

Ordförande Johan Hjelt

Hälsov.mag. med lärarbehörighet, specialsjukskötare i psykiatrisk sjukvård, arbetshandledare. Mångårig erfarenhet av barnpsykiatrisk vård och barnskyddsarbete samt lång ledarskapserfarenhet från högskolesektorn

 

 

Viceordförande Annika Stadius

"Mitt intresse för barns välmående väcktes på 80-talet då jag jobbade inom barnpsykiatrin och sedan dess har jag på olika sätt återkommit till vad barn behöver och längtar efter.

Som arbetshandledare och utbildare var jag med och handledde barnskyddsorganisationer i förändringen, från anstaltsvård mot öppen vård och förebyggande verksamhet, som föranleddes av revideringen av Barnskyddslagen 2008. Denna bakgrund gjorde det lätt att tacka ja till styrelseuppdraget inom Stiftelsen Bensow. Inom styrelsen vill jag värna om de långa traditionerna i makarna Bensows anda, på ett sätt som ligger i tiden och stöder en trygg uppväxt för alla barn."

Pol.mag. med lärarbehörighet i sociala ämnen, arbetshandledare, 30 års erfarenhet av social- och hälsovård, speciellt av barnskydd och krisarbete; mångårig ledarskapserfarenhet från social- och hälsovårdssektorn. Jobbar för närvarande som servicedirektör inom kommun med ansvar för tjänster för barn, ungdomar och familjer. 

 

 

Bodil Grön

"Att få hjälpa människor i kris eller förebyggande är ingen självklarhet. Det har jag lärt mig genom att arbeta i över 30 år med barnskydd, socialt arbete och krishantering. Jag har jobbat i  olika kommuner  och inom tredje sektorn med både förebyggande och rehabiliterande tjänster.  Jag har även fungerat som frivillig stödperson i över 10 år och jag är mamma till två barn.  Jag är speciellt intresserad av att hjälpa professionella medarbetare med att utveckla sitt kunnande i att bemöta och hjälpa barn och familjer.  Detta kan jag jobba för som styrelsemedlem i Bensow."

Socialråd, pol.kand med lång erfarenhet av ledarskap inom social och hälsovård samt utbildning. Fungerat bland annat som socialdirektör i Karis stad (1987-1995) och som verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan (2002-2018).

 

Stefan Mutanen

"När jag blev tillfrågad om mitt intresse att bli styrelsemedlem i stiftelsen svarade jag rätt snabbt ja. Orsaken till mitt snabba svar är att jag upplever stiftelsens ändamål d.v.s. att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn som mycket viktigt.

 Personligen tror jag att min  40 – åriga erfarenhet av jobb inom vård och omsorg, som omfattar både offentliga sektorn och tredje sektorn, hjälper mig att bidra till fortsatt god utveckling av Bensows verksamhet. Jag hoppas också att mina tidigare erfarenheter av styrelsearbete i stiftelser skall medverka till framgångsrik verksamhet i Bensows stiftelse."  

 

Pol.mag. med lång erfarenhet av reform-, utvecklings- och praktiskt arbete inom social- och hälsovården. Fungerar för närvarande som VD för Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området.

 

Torbjörn Stoor

"Jobbet för Stiftelsen Bensow har jag upplevt som viktigt, fantastiskt inspirerande och mångsidigt. Arbetet är viktigt eftersom stiftelsens verksamhet minsann är i tiden och stiftelsen jobbar för barn, unga och familjer och de professionella.

Arbetet är inspirerande och mångsidigt eftersom stiftelsens målsättningar har en hög ambitionsnivå och människorna har ett stort kunnande. Jag hoppas att jag främst kan bidra till stiftelsens på vetenskap vilande utvecklingsverksamhet.

Stöd för arbetet tar jag i min erfarenhet från konkret och praktiskt arbete inom barnskydd, barnatillsyn, handikappservice, närståendevård, utkomstskydd – erfarenhet av social- och hälsovårdens förvaltning och det sociala områdets utvecklings- och forskningsverksamhet. Och så är jag pappa till en pojke på fem år."

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier