Ordförande Johan Hjelt

Advokat, vicehäradshövding, ekon.mag., mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning, avtalsrättsliga frågor och förmögenhetsförvaltning.

 

 

 

 

Bodil Grön

Pol.mag. med lärarbehörighet i sociala ämnen, arbetshandledare, 30 års erfarenhet av social- och hälsovård, speciellt av barnskydd och krisarbete; mångårig ledarskapserfarenhet från social- och hälsovårdssektorn. Jobbar för närvarande med konsultation, utbildning och arbetshandledning.

 

 

"Att få hjälpa människor i kris eller förebyggande är ingen självklarhet. Det har jag lärt mig genom att arbeta i över 30 år med barnskydd, socialt arbete och krishantering. Jag har jobbat i  olika kommuner  och inom tredje sektorn med både förebyggande och rehabiliterande tjänster.  Jag har även fungerat som frivillig stödperson i över 10 år och jag är mamma till två barn.  Jag är speciellt intresserad av att hjälpa professionella medarbetare med att utveckla sitt kunnande i att bemöta och hjälpa barn och familjer.  Detta kan jag jobba för som styrelsemedlem i Bensow."

Stefan Mutanen

Socialråd, pol.kand med lång erfarenhet av ledarskap inom social och hälsovård samt utbildning. Fungerat bland annat som socialdirektör i Karis stad (1987-1995) och som verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan (2002-2018).

 

"När jag blev tillfrågad om mitt intresse att bli styrelsemedlem i stiftelsen svarade jag rätt snabbt ja. Orsaken till mitt snabba svar är att jag upplever stiftelsens ändamål d.v.s. att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn som mycket viktigt.

 Personligen tror jag att min  40 – åriga erfarenhet av jobb inom vård och omsorg, som omfattar både offentliga sektorn och tredje sektorn, hjälper mig att bidra till fortsatt god utveckling av Bensows verksamhet. Jag hoppas också att mina tidigare erfarenheter av styrelsearbete i stiftelser skall medverka till framgångsrik verksamhet i Bensows stiftelse."  

Torbjörn Stoor

Pol.mag. med lång erfarenhet av reform-, utvecklings- och praktiskt arbete inom social- och hälsovården. Fungerar för närvarande som VD för Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området.

"Jobbet för Stiftelsen Bensow har jag upplevt som viktigt, fantastiskt inspirerande och mångsidigt. Arbetet är viktigt eftersom stiftelsens verksamhet minsann är i tiden och stiftelsen jobbar för barn, unga och familjer och de professionella.

Arbetet är inspirerande och mångsidigt eftersom stiftelsens målsättningar har en hög ambitionsnivå och människorna har ett stort kunnande. Jag hoppas att jag främst kan bidra till stiftelsens på vetenskap vilande utvecklingsverksamhet.

Stöd för arbetet tar jag i min erfarenhet från konkret och praktiskt arbete inom barnskydd, barnatillsyn, handikappservice, närståendevård, utkomstskydd – erfarenhet av social- och hälsovårdens förvaltning och det sociala områdets utvecklings- och forskningsverksamhet. Och så är jag pappa till en pojke på fem år."

 Boel Blomqvist

Socialpsykolog, pol.mag. med socialarbetar- och lärarbehörighet. Har erfarenhet av utbildningsuppdrag inom privata och offentliga sektorn. Jobbar för närvarande som studiehandledare inom andra stadiets utbildning.
 

” Jag ser att mångprofessionellt samarbete är en förutsättning för att trygga alla barns uppväxtvillkor med framförhållning. Jag är speciellt intresserad av att utveckla vår kompetenshöjande verksamhet för professionella samt att vidareutveckla en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet med lärande och barnens delaktighet i fokus. Pedagogisk utveckling och psykosocialt arbete på alla stadier ligger mig nära hjärtat.

Mina tre barn ger mig rikligt med inspiration för arbetet. Jag vill arbeta för att barn och unga kan känna framtidshopp och tro på sina egna förmågor.

I Stiftelsen Bensows styrelse kan jag arbeta för barnens helhetsmässiga välmående och växande samt rätt till trygga uppväxtvillkor. Det uppfattar jag som värdefullt.”

 

Liliane Kjellman

Ped.mag. med lång erfarenhet av arbete inom bildningssektorn på både lärar- och chefsnivå. Verkar för tillfället som direktör för svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo stad.

"Jag har en stark personlig vilja att jobba för att barn och unga skall ha så bra förutsättningar som möjligt att nå sin potential. I mitt dagliga arbete inom bildningssektorn kan jag bidra till detta.

Styrelsearbetet i Bensow ser jag som en ny möjlighet och en ny dimension att jobba för barns och ungas välmående. Till styrelsen tar jag med mig pedagogisk sakkännedom, lång erfarenhet från bildningssektorn både på lärar- och chefsnivå samt en stark vilja att jobba för att det förebyggande arbetet inom Bensow skall ligga i tiden men också kunna möta framtida utmaningar. Jag värderar ett öppet och transparent förhållningssätt."