Principer gällande behandling av personuppgifter,
Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan sr

 

Kontaktuppgifter:
 

Stiftelsen Bensows styrelse ansvarar för verksamhetens personuppgiftsregister:

Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan sr
Gräsavägen 3-5 A
02700 Grankulla

www.bensow.fi

Ordförande / registeransvarig:                                                                        

Johan Hjelt
Tel: 040 031 5170                                                                                              
e-mail: johan.hjelt@gmail.com

Sekreterare:

Andréa Sjöström
Tel: 050 300 3531
andrea.sjostrom@bensow.fi

 

Allmänna principer

 

Stiftelsen Bensows dataskyddsprinciper följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och nationell dataskyddslagstiftning.

Behandling av personuppgifter sker i anslutning till vår verksamhet där vi jobbar med klienter, kunder, leverantörer av produkter och tjänster, studerande, frivilligarbetare. Därutöver behandlar vi våra hyresgästers, anställdas och styrelsemedlemmarnas personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas endast för det ändamål de samlats in och endast av de arbetstagare som har rätt till dem och bara då de behövs i arbetet. Klientuppgifter omfattas av lagstadgad handlingssekretess och tystnadsplikt.

Vi raderar personuppgifterna då det inte längre finns en laglig grund för behandlingen. Personuppgifterna överförs i regel inte utanför EU eller EES.

 

Dataskyddsombud

Stiftelsen Bensow hanterar inte personuppgifter på ett sådant sätt, eller i sådan omfattning att Stiftelsen är skyldig att utse ett dataskyddsombud i enlighet med art.13 GDPR.

 

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av Stiftelsens styrelse, anställda ansvarspersoner inom Barnskydds- och Dagvårdsverksamheten Andréa Sjöström och Maj Estlander, samt till de delar som gäller personalens löneutbetalningar av bokföraren på bokföringsbyrån Navigatorpartners Ab. Uppgifterna överlämnas inte utanför Stiftelsens verksamhet.  

 

Säkerhetsåtgärder

Alla register som innehåller personuppgifter samt hantering av in- och utgående e-post, förvaras i dataservrar som kräver personliga lösenord av behöriga personer för åtkomst. Programmet With Secure Elements Agent för windows är installerat i alla datorer där personuppgifter behandlas. Vi använder säker, krypterad, e-post då/om vi skickar känslig information som innehåller personuppgifter.

Fysiska mappar som innehåller avtal, personuppgifter och protokoll där personuppgifter kan förekomma förvaras inlåsta. Endast behöriga anställda har tillgång till denna förvaring.

 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för all lagring och behandling av personuppgifter inom Stiftelsen Bensow baserar sig på samtycke och/eller avtal. Den registrerade informeras alltid vid lagringstillfället om den rättsliga grunden för lagringen av personuppgifterna.

 

Rättigheter

Personer som finns upptagna i Stiftelsens register har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Personuppgifter kan dock inte raderas ur register så länge anställning eller klientskap varar, om det står i konflikt med Stiftelsens lagstadgade förpliktelser som arbetsgivare eller socialserviceproducent.

Om inga lagstadgade hinder föreligger, har den registrerade rätt att:

  • Få en kopia på de personuppgifter Stiftelsen har

  • ​Få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade

  • I vissa fall få sina personuppgifter raderade

  • I vissa fall göra invändningar gentemot Stiftelsens hantering av personuppgifter

  • Kontakta Stiftelsens registeransvarige om man upplever att ens personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt

  • Dra tillbaka ett samtycke

  • Göra en anmälan till Dataskyddsmyndigheten (dataombudsmannen – www.tietosuoja.fi)

 

Information till den registrerade om insamling av personuppgifter

Stiftelsen Bensow informerar alltid den registrerade om syftet och ändamålet med de insamlade personuppgifterna samt begär skriftligt samtycke av den registrerade, eller om omyndig, av dennes vårdnadshavare. Stiftelsen behandlar inte ytterligare personuppgifterna för något annat syfte än det för vilket de insamlades. Om skäl för ytterligare behandling av personuppgifter skulle uppstå, informeras den personen och samtycke inbegärs på nytt.