Barnskyddsverksamhet
 

Stiftelsen Bensow är en allmännyttig barnrättsaktör vars stadgeenliga uppdrag är att bedriva allmännyttig verksamhet som stöttar socialt utsatta barn på svenska i Finland. Vi förverkligar vårt ändamål genom förebyggande barnskyddsverksamhet i syfte att bryta generationsöverskridande socioekonomisk marginalisering.

Vår målsättning och vision är att trygga alla barns uppväxtvillkor på svenska i Finland. Barn ska ha jämlika förutsättningar till välfärd, utveckling och trygghet oberoende av socioekonomisk bakgrund.

För bästa möjliga genomslagskraft koncentrerar vi våra resurser till att stötta barn som forskning visar att har störst risk för generationsöverskridande marginalisering, i första hand barn som lever med en beroende eller psykiskt sjuk förälder. Därtill ska vi genom vår småbarnspedagogiska verksamhet stärka och synliggöra småbarnspedagogikens viktiga roll som förebyggande barnskyddsaktör. Det är under barnets första år man lägger grunden för barnets självkänsla, - förtroende och motståndskraft mot negativ mental belastning.


 

Småbarnspedagogik
 

Stiftelsen Bensow har bedrivit daghemsverksamhet sedan 1982. Idag bedrivs den småbarnspedagogiska verksamheten av ett aktiebolag Lyan ab med plats för över 70 barn i åldern 1-6 år, fördelade på två enheter Lyan och Grytet. Lyan erbjuder en trygg plats för barnen i en naturnära miljö. 

Lyan strävar ständigt till att upprätthålla och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik. Det gör man genom att ha sakkunnig och behörig personal som arbetar utgående från ett barn- och familjefokuserat arbetssätt. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning och föräldrarna engageras i verksamheten genom olika evenemang med och utan barn.