Historia

 

Bakgrund

Wilhelm och Sigrid Bensow flyttade in i Villa Bensow på Gräsavägen i Grankulla 1912. Paret kunde inte få egna barn och övervägde adoption, men efter ett besök på Hurtigs barnhem i Grankulla 1916 bestämde de sig för att öppna ett eget barnhem. Paret Bensow kände att de genom ett barnhem kunde hjälpa många flera barn under de hårda ekonomiska tider som rådde. De hade dessutom redan ett hus, Villa Granhyddan, på sin tomt som passade väl för ändamålet. Villa Granhyddan renoverades och stod klart för 12 barn att flytta in i maj 1917.

År 1928 öppnade ytterligare ett barnhem med plats för 12 barn på området, BB2.
 

Ursprunglig verksamhetsidé

Paret Bensow önskade att de barn som flyttade in i barnhemmet skulle vara mellan tre månader och ett år gamla. De ville att barnhemmet skulle vara som ett riktigt hem för barnen att växa upp i och försökte skapa en så intim och hemlik miljö som möjligt. Bensows ville försäkra sig om en personlig kontakt med sina skyddslingar. Barnen som växte upp tillsammans skulle känna sig som syskon i en enda stor familj och stöda varandra.

I barnens uppfostran värnade man om det finlandssvenska kulturarvet, språket och den kristliga tron. Traditionella högtider och barnens födelsedagar firades tillsammans som en familj. På somrarna flyttade barnen ut till det Bensowska sommarstället i Barösunds skärgård där de spenderade hela sommarlovet.

Vuxna utflyttade barnhemsbarn var välkomna tillbaka till hemmet för besök och för att fira högdtider. Makarna Bensow har även stått värdar för f.d. barnhemsbarns bröllop i Villa Bensow.
 

En stiftelse blir till

I och med att det 1933 kom en förordning om att alla barnhem måste ombildas till stiftelser, ändrades barnhemmets namn till Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan som inkluderade barnhemmen BB1 och BB2. Tanken var ursprungligen att stiftelsen skulle öppna ett nytt barnhem vart tionde år. Makarna Bensow ledde stiftelsens styrelse fram tills dess att Sigrid Bensow gick bort år 1961.

På 70-talet byggdes en ny större byggnad på Gräsavägen och BB1 och BB2 slogs ihop till ett barnhem. Barnhemsverksamheten fungerade här fram tills att det stängdes 2012. 
 

Ungdomsverksamhet

Förutom barnhemsverksamhet intresserade sig Sigrid Bensow för ungdomsverksamhet. Hon hade varit i Sverige och bekantat sig med ungdomsverksamhet i form av ungdomsgårdar. På Sigrid Bensows initiativ inleddes ungdomsverksamhet i Villa Solhaga på det Bensowska området år 1956. Det blev en av de första ungdomsgårdarna att inleda sin verksamhet i Finland. Huset inhyste olika former av barn- och ungdomsarbete ända fram till år 1999. 
 

Småbarnspedagogik

År 1982 blev det aktuellt att ytterligare utvidga verksamheten då Daghemmet Lilla Lyan öppnade sina dörrar för 12 svenskspråkiga barn i Grankulla. Stiftelsen Bensow beslöt då att förutom barnhemsverksamhet lägga till daghemsverksamhet i sina stadgar §4. Detta beslut gjordes för att behovet av dagvård hade ökat i Grankulla stad och Stiftelsen hade resurser och möjlighet att hjälpa till. Några år senare växte verksamheten till att även omfatta en andra enhet, Stora Lyan. År 2018 ombildades Daghemmet Lyan till ett bolag.

Under år 2018 beslöt Folkhälsans barnträdgård, som bedrevs av Föreningen Folkhälsan i Grankulla r.f., att avsluta verksamheten. Stiftelsen Bensow trädde då in för att utreda om Stiftelsen kunde stöda staden i egenskap av producent av småbarnspedagogik, genom att tillvarata och erbjuda kontinuitet för den småbarnspedagogiska verksamhet som Föreningen Folkhälsan r.f. startat och drivit i många år. 

Fr.o.m. 1.6.2019 kunde vi välkomna vår nya enhet Grytet på Södra Heikelvägen 5. I Grytet finns det plats för 35 barn i åldern 3-5 år. 
 

Förutsättningarna för barnhemsverksamhet i förändring

I och med att en ny Barnskyddslag trädde ikraft 2008 (13.4.2007/417) ställdes nya krav på barnhemsverksamhet. Lagen betonade öppen vård inom  barnskyddet och det ställdes striktare krav på omhändertagande av barn överlag. Revideringen betydde även striktare krav på barnhem och dess personal. Under samma period började därtill kommunerna att upphandla sina socialservicetjänster och trots att Barnhemmet Granhyddan hade upphandlingsavtal med kommuner som Helsingfors och Esbo, så minskade antalet barn som kommunerna ville placera i stiftelsens barnhem. 

Dessa nya krav var mycket bra och välkomna ur barnets synvinkel. En av FN:s Barnrättskommittés slutsatser och rekommendationer angående Finlands rapport 2011, var en oro över att antalet barn som placerades i institutioner hade ökat, samtidigt som det fanns alldeles för få möjligheter till placering i familjehem.

Alla dessa förändringar, externa och interna, ledde till att stiftelsens styrelse var tvungen att gå till botten med hur en framtida verksamhet, som både respekterade makarna Bensows önskan om att erbjuda utsatta och "värnlösa" barn ett tryggt hem samt nutidens krav, skulle utformas. Att fortsätta på samma linje som de föregående 95 åren var inte ett alternativ. Det mycket svåra beslutet att lägga ner barnhemsverksamheten fattades slutligen enhälligt av Stiftelsens styrelse år 2012.
 

Barnhemmet stängde, vad hände sedan?

Sedan Barnhemmet Granhyddan stängdes 2012, har Stiftelsens styrelse målmedvetet gått in för att förverkliga makarna Bensows vilja genom nya verksamhetsmetoder. Ansenliga bidrag har betalats till svenskspråkiga barnskyddsaktörer som bedriver verksamhet i stiftelsens stadgeenliga anda. Stiftelsens sommarställe Stornäsholm i Barösund har öppnats upp för lägerverksamhet för barn och många organisationer ordnar barnläger där varje sommar.

Stiftelsen verkar fortsatt för att stötta socialt utsatta barn, men idag ligger fokus på att förebygga generationsöverskridande social utsatthet. Sedan 2019 bedriver Stiftelsen verksamhet riktad till barn och unga i egen regi, genom att erbjuda stöd till barn och unga som lever med en förälders missbruk, psykiska ohälsa eller våldsamma beteende. Dessa barn utgör en stor del av barnskyddets klienter, men det finns väldigt lite stöd riktat till den målgruppen i Finland.

Övrig barnskyddsverksamhet som Bensow utvecklar och bedriver, kan du läsa mera om här