Stiftelsen Bensows organisation

 

Stiftelsen Bensow leds idag av en styrelse bestående av ordförande, viceordförande samt fyra övriga medlemmar och en sekreterare. Styrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens egendom samt säkra att stiftelsens ideella verksamhet förverkligas i enlighet med stiftelsestadgan. Styrelsens samlade kunskap ger en bred kunskapsbas som stöd för verksamheten. 

Stiftelsen stadgeenliga verksamhetssyfte och -ändamål har sedan år 1918 varit att följa stiftarna, Wilhelm och Sigrid Bensows, riktlinjer om upprätthållande av allmännyttig svenskspråkig verksamhet som riktar sig till barn i socialt utsatta livssituationer. Under åren 1917–2014 förverkligades Stiftelsens stadgeenliga syfte genom barnhemsverksamhet i Grankulla. Vår huvudsakliga uppgift idag har utvidgats till att i egenskap av barnrättsaktör verka för alla barns jämlika och trygga uppväxtvillkor i hela Svenskfinland.

Verksamheten består av förebyggande barnskyddsarbete, inklusive småbarnspedagogisk verksamhet som förverkligas genom det av Stiftelsen ägda aktiebolaget Lyan Ab. Det strategiska fokusområdet för det förebyggande barnskyddsarbetet ligger på verksamhet som riktar sig till barn och unga som växer upp i familjer med risk-/missbruk eller psykisk ohälsa. 

Den operativa verksamheten sköts idag av en personalstyrka på sex personer inom det förebyggande barnskyddsarbetet samt 22 personer i Lyan Ab.

 

Stiftelsen Bensows styrelse:

 

Johan Hjelt, ordförande

Stefan Mutanen, viceordförande

Bodil Grön

Torbjörn Stoor

Liliane Kjellman

Boel Blomqvist