Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet
 

Vår kärnuppgift är att bedriva allmännyttig verksamhet till förmån för socialt utsatta barn. Stiftelsens styrelse har sedan 2012 målmedvetet gått in för att modernisera och utveckla nya verksamhetsformer genom vilka makarna Bensows vilja kan förverkligas på bästa sätt i modern tappning.

Sedan barnhemsverksamheten upphörde har Stiftelsen beviljat betydande bidrag till bl.a. Barnavårdsföreningen för bedrivande av Tjejvillan i Grankulla och till Rädda Barnen Åland r.f. för utvecklande av svenskspråkig familjehemsverksamhet. 

Inom ramen för vår förebyggande barnskyddsverksamhet bedriver vi även lägerverksamhet på Stornäsholm i Barösund. Holmen är ypperlig för småskaliga barn- och familjeläger samt för kursverksamhet. Den vackra skärgårdsinramningen utgör i sig själv en kraftkälla för alla som vistas där.

År 2017 inledde Stiftelsen en storsatsning på att utveckla en ny barnskyddsverksamhet med fokus på förebyggande arbete. För ändamålet inleddes ett tre årigt projekt och en projektansvarig anställdes på heltid med uppgift att initiera och utveckla den nya verksamheten.

Vi bygger vår verksamhet omkring följande fokusområden:

  • olika projekt med syfte att trygga utsatta barns uppväxtvillkor.

  • ​beviljande av bidrag till och samarbete med etablerade barnskyddsaktörer

  • komptensstärkande fortbildning för professionella som möter barn.

  • lägerverksamhet

Under projektperioden 2017-2020 är vi öppna för projektförslag och verskamhesidéer som är förenliga med stiftelsens stadga och vår mission. Vi vill vara med och förverkliga utsatta barns tillgång till behövlig socialservice och stöd på svenska i ett tillräckligt tidigt skede.

Vi är öppna för nya influenser och tar gärna till oss nya idéer, modeller och verksamhet, inhemska eller utländska, om det kan ge ett mervärde i fortbildningssyfte. Sakkunniga och behöriga professionella är A och O för barnet som möter dem i olika skeden av livet. 

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier