Denna vecka 14 - 20.2. uppmärksammas barn som lever med en beroendesjuk förälder internationellt. Stiftelsen Bensow gör det genom Se anhörigbarnet!-kampanjen


Varför?

Internationellt uppmärksammas årligen barn som anhöriga till föräldrar med risk-/missbruk under vändagsveckan. I år infaller veckan 14 - 20.2. 

I Finland har inte barnens anhörigvecka uppmärksammats tidigare i någon större utsträckning, vilket ganska väl återspeglar vår attityd till alkohol och dess konsekvenser i vårt land. Barn som anhöriga uppmärksammas oerhört lite hos oss överlag, även om det är en sårbar grupp av barn som har betydligt högre risk för marginalisering än sina jämnåriga.


Är det ett problem i Finland?
 

I Finland dricker vi näst mest i hela Norden och överkonsumtion av alkohol är ett folkälsoproblem hos oss. Ändå erbjuder vi minst riktat stöd till anhörigbarnen jämfört med andra nordiska länder, fastän forskning klart visar att en uppväxt i skuggan av missbruk är skadlig för barns utveckling och kraftigt generationsöverskridande.

Undersökningar som A-klinikstiftelsens Lasinen Lapsuus gjort 1994, 2004, 2009 och 2016 om hur finländare upplevt missbruk i familjen under sin uppväxt, visade att vart fjärde barn växer upp med en förälder som dricker för mycket. Barn i målgruppen har inte jämlika förutsättningar till en trygg och stabil uppväxt på samma villkor som andra barn.

I krassa siffror uppger 39% av männen och 24% av kvinnorna i åldern 20–64 att de dricker för mycket och 16% respektive 5% att de dricker alkohol i berusningssyfte varje vecka (år 2021). De direkta kostnaderna för alkoholrelaterade skador kostar samhället över 770 miljoner/år (Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2021, THL). Det personliga lidandet eller ett barns barndom går dock aldrig att mäta i pengar.


Hur påverkar det barnen i familjen - det är väl den vuxnas problem?
 

Barn i denna riskgrupp är många gånger multiutsatta och kan uppleva en kombination av bristande omsorg, våld, mobbning i skolan, ekonomisk utsatthet, psykisk misshandel m.m. Deras rättigheter i enlighet med Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen) uppfylls inte. Anhörigskapet kan ha långtgående konsekvenser för barnets psykiska och fysiska hälsa och framtid.  

Det är vanligt att den beroendesjuka föräldern är den sista att förstå att drickandet påverkar de anhöriga. Men barn kan inte vänta hela sin barndom på att föräldern skall bli nykter. Det kanske aldrig sker. Även där hjälp erbjuds är det osäkert om föräldern vill eller förmår ta emot hjälpen. Vi måste kunna identifiera de utsatta barnen och ge riktat stöd i tid. Vi som vuxna och professionella måste vara kreativa och hitta sätt att hjälpa också de barn vars föräldrar inte har kommit till insikt om sitt missbruk och därmed förnekar barnets rätt till och behov av stöd. Vi måste lyssna på och se barnet.

Många beroendesjuka (och andra i vårt samhälle) föreställer sig att barn varken ser eller berörs av drickandet. Men drickandet påverkar familjedynamiken, humöret, ofta ekonomin, gemensam familjetid, spänningar pga. det outtalade och barnets möjligheter till stöd i en rad sammanhang som i skolarbete, vänrelationer och deltagande i hobbyverksamhet.
 

Meberoende - hela familjen behöver hjälp
 

En nykter vuxen i familjen som försöker kompensera den drickande förälderns brister, kan vara, men är tyvärr inte alltid en garanti för att barnen skall må bra.

Den nyktra föräldern kan vara slutkörd av att ensam försöka upprätthålla familjefasaden för barnens skull och medberoendet kan vara starkt. Det blir lätt så att ingen i familjen talar om ”elefanten i rummet”. Och ingen annan heller i barnets omgivning. Det är totalt tyst. Det bekräftar för barnet att det är skamligt och att det nog är så här det skall vara, samt att det inte går att göra någonting åt saken. Situationen normaliseras och barnet förblir ensamt med sina egna förklaringsmodeller och strategier.
 

Barn vill bli sedda
 

Där man frågat anhöriga barn och unga själva, har de kunnat komma med en rad konkreta förslag om vad man kunde göra. Ett av många är att anhörigbarn önskar mera information om missbruk till alla elever i skolan (på ett icke-utpekande sätt), till exempel genom böcker, filmer, lästräning och grupparbeten omkring temat missbruk i familjen. Genom förståelse för vad missbruk är och att det finns hjälp att få, kan tröskeln för barnet att våga ta saken till tals med någon utomstående vuxen sänkas betydligt.

Anhörigbarnen vill oftast inte att man skall tycka synd om dem, men de vill att man ser dem och hur de har det, lyssnar och visar förståelse. I familjer med missbruk blir barnens behov och önskemål lätt bortprioriterade och de saknar ibland vuxenförebilder, därför är andra vuxna i barnets närhet synnerligen viktiga.
 

Anhöriga barn kan inte vänta - de behöver stöd här och nu
 

Anhörigbarn blir lätt feldiagnostiserade pga. deras reaktion på hemsituationen såsom beteendestörningar, psykiskt illamående, bristande självreglering, annat normbrytande beteende, självskadebeteende och inlärningsproblem förorsakade av en bristande koncentrationsförmåga. Här har vi vuxna och professionella som möter barn, ett stort ansvar eftersom barnen själva sällan kan koppla ihop sina egna svårigheter med hemsituationen då missbruket är så normaliserat. Det är inte ovanligt att det anhöriga barnet först i vuxen ålder, om någonsin, inser sambandet.

Stiftelsen Bensow har sedan 2019 genom Min stig, erbjudit stöd till barn som växer upp i familjer med risk-/missbruk och/eller psykisk ohälsa och vi förvånas varje dag över de skygglappar och myter som existerar och som vi möter då det kommer till barn som anhöriga. Ofta handlar det om förklaringar till varför det av olika orsaker inte går att hjälpa barn till risk-/missbrukare eller rädsla för att förvärra situationen.

Vi jobbar aktivt för att vända på steken, vad kan vi göra? Och det vi poängterar är, att alla kan göra någonting, alla vuxna i barnets omgivning, släktingar, familjevänner och framförallt professionella inom småbarnspedagogiken, skola och elevvården.
 

Våga tro på dej själv, du kan göra mer än du tror genom små insatser. Anhörigbarnen behöver positiv bekräftelse och stöd, här och nu.

Vi kan och skall inge alla barn hopp om att det finns en ljus framtid inom
räckhåll för dem.