Ge barnen en röst i kommunalvalet. Försäkra dej om att din kandidat jobbar för barns trygga och jämlika uppväxtvillkor. Kommunens viktigaste uppgift är att ta hand om barnen.

 

Stiftelsen Bensow jobbar för alla barns trygga uppväxtvillkor. För att barn skall kunna garanteras trygga uppväxtvillkor krävs det att prinicipen om barnets bästa alltid kommer i främsta rummet i alla beslut som berör barn, på alla nivåer av beslutsfattande. Våra kommunalvalda politiker spelar en viktig roll i hur barnens vardag ser ut. Du kan tillsammans med oss påverka hur barnvänlig din kommun blir under de kommande fyra åren. 

 

Inför kommunalvalet deltar Stiftelsen Bensow i den nationella kampanjen Ge barnen din röst! Kampanjen är politiskt obunden och koordineras av Centralförbundet för Barnskydd. Till dags dato har 40 barn- och familjeorganisationer anslutit sig till kampanjen. Privatpersoner kan också gå med.

Barns, ungas och familjers välbefinnande utgör grunden för kommunens framtid. Kommunernas ekonomi är efter coronakrisen i obalans och kraven på att göra nedskärningar inom barnens välbefinnande kan vara hårda. Om vi inte tar hand om barnen nu kan krisens konsekvenser dock i värsta fall sträcka sig flera årtionden framåt.
 
Vi vill vara med och säkerställa att det i kommande kommunalval väljs beslutsfattare som beaktar barnens bästa och rättigheter under hela valperioden. Vi kan alla göra skillnad genom att ge vår röst till en kommunalvalskandidat som ser barnet som en rättsbärande och viktig kommuninvånaren och som försvarar barnets rättigheter.

Vi på Bensow förespråkar framförallt vikten av förebyggande arbete. Social utsatthet är ofta generationsöverskridande men med rätt riktat förebyggande stöd tillräckligt tidigt, kan vi trygga att dagens barn växer upp till välmående vuxna. Vi måste aktivt stöda våra socialt utsatta barn så att de skall ha jämlika förutsättningar att klara skolan, få må bra, känna sig trygga och kunna göra sina egna val i livet och ha möjlighet att nå sin fulla potential.

 

"Ju klokare en kommun tar hand om barnen nu, desto mindre betalar den senare i korrigerande åtgärder"

 

Kampanjens viktiga och konkreta temaområden som direkt berör barns välfärd och trygghet:

 

Barnens jämlikhet säkerställs genom kommunens val

 

En kommun som målmedvetet ökar likabehandlingen av barn är en bra plats att växa upp på. En sådan kommun erbjuder barn jämlika möjligheter att utöva hobbyer, sörjer för skolmatens kvalitet och beaktar olika familjer, barngrupper och livssituationer.


Barn och unga är kommuninvånare – lyssna på dem!

 

Barn och unga är kommuninvånare, och inte enbart sådana som konsumerar tjänster. Deras åsikter har betydelse. De ser också på saker och ting ur ett annat perspektiv än vuxna och ger viktig information när tjänsterna utvecklas.

Det finns många bra metoder för att involvera barn, såsom inkluderande budgetering, ungdomsfullmäktiges verksamhet samt hörande av olika barngrupper som en del av beslutsfattandet.

Organisationerna hjälper kommunerna att stärka barns, ungas och familjers delaktighet. En klok kommun säkerställer och stöder välfärdsfrämjande organisationers verksamhet och samarbetar med dem.
 


Pruta inte på kvaliteten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.I varje kommun och i varje familj bör man kunna lita på att tjänsterna vid närskolan eller närdaghemmet håller hög kvalitet.

De viktigaste förutsättningarna för framgång är tillräcklig och utbildad personal samt barngrupper av lämplig storlek. När dessa förverkligas får barnet stöd som motsvarar barnets behov och växer upp till en vuxen som litar på sig själv och sin förmåga. Senare bidrar hon eller han i sin tur till kommunens ekonomi.


Bedömningen av konsekvenserna för barn är kunskapsbaserad ledning.I praktiken påverkar alla kommunala beslut barnen. Bedömningen av konsekvenserna för barn stärker beslutsfattarnas förståelse för vad beslutet kommer att innebära i barnens och familjernas vardag.

Just nu är det särskilt viktigt för att skadliga beslut ska kunna undvikas och långvariga negativa effekter av coronakrisen kan avvärjas.