Branschvisa rundabordet diskussioner om anhöriga barns rätt till stöd - tvärsektoriella möjligheter och utmaningar. Vi behöver din sakkunskap!

Stiftelsen Bensow inbjuder till rundabordet diskussioner för professionella omkring olika sektorers upplevda möjligheter att hjälpa barn som anhöriga till föräldrar med risk-/missbruk eller psykisk ohälsa. Målsättningen är att stärka det mångprofessionella samarbetet.

Alla datum kl.12-14 och enbart online åtminstone 11.3. - eventuellt både online och i Villa Solhaga i Grankulla, inklusive lunch, för begränsat antal delgatare fr.o.m. 15.4.:
 

                         Familjetjänster 11.3. 

                          Barnskydd 15.4. 

                          Ungdomsarbete 20.5.

                          Elevvården 9.6.

                          Mental- och missbrukarvården 19.8.

 

Anmäl dej här
 

Stiftelsen Bensow ordnar under våren 2021 branschvisa Rundabordet diskussioner för att höra professionella från fältet inom social- och hälsovården som möter barn, unga, eller deras föräldrar, som lever med missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen. Vi vill synliggöra och sprida kunskap om denna särskilt sårbara och utsatta grupp av barn. Kan vi göra mera för att upptäcka dem i ett tidigt skede?

Syftet är att tillsammans med er specialister och sakkunniga, kartlägga, synliggöra och konkretisera möjligheter och eventuella hinder för att barnen i dessa familjer får det stöd de behöver. Vår strävan är att hitta en samsyn på vilka åtgärder som finns och vilka som behövs för att stöda barn i målgruppen tillräckligt tidigt.

Hur kan vi hitta branschspecifika lösningar som fungerar, hur kan vi tillsammans hjälpa, stöda och underlätta varandras arbete till förmån för barn och unga? Där vi hittar tydliga behov och önskemål av fortbildning, vill vi också kunna svara på dem. På sikt hoppas vi att dessa diskussioner kunde resultera i mångprofessionella handlingsplaner i kommunerna.

Stiftelsen Bensow och vår verksamhet Min stigs strävan är att skapa ett forum för diskussion och nätverkande för att stöda professionella i att hitta verktyg som de kan använda i sin arbetsvardag till förmån för barn och unga som lever i familjer med risk-/missbruk och psykisk ohälsa. 

Vi sammanfattar och presenterar resultatet hösten 2021.

Din expertis behövs för att vi skall kunna utveckla realistiska handlingsplaner och arbetsmetoder som fungerar i praktiken och som svarar mot verkliga behov. Vi vill underlätta ditt arbete!

 

Som expertisstöd i samtalen med familjetjänsterna och barnskyddet har vi med Kommunförbundets jurist i socialvårdsfrågor Annika Korpela.

 

Kom med och påverka!