Barnkonventionen blir 30 år och vi firar erkännandet av barn som rättsbärare med egna mänskliga rättigheter och behov av särskilt skydd

Stiftelsen Bensow uppmärksammar dagen genom ett seminarium riktat till professionella för att stärka dem i deras arbete där de möter barn varje dag. 

Inför barnrättsveckan som inleds inom kort vill vi blicka tillbaka till fjolårets Internationella Barndag, då vi hade barnrättsexpert och medlem i FN:s Barnrättskommitté, professor Kirsten Sandberg på besök. Professor Sandberg berättade om hur FN:s Barnrättskommitté (som övervakar implementeringen av Barnkonventionen i medlemsstaterna) slagit fast att principen om barnets bästa i artikel 3 skall tolkas och tillämpas. Du kan läsa mera om det här.

Inför Barnkonventionens 30-års dag har vi även skäl att komma ihåg att medlemsstaterna till det yttersta av sina tillgängliga resurser, har en skyldighet att förverkliga barns sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter. Det inkluderar en skyldighet sätta barnets bästa i främsta rummet, att höra och ta barn i beaktande då man avgör hur landets allmänna resurser skall fördelas.Uppnådda rättigheter och standard i barns levnadsvillkor får inte heller försämras i fördelningen av resurser (förbud mot "retrogressiva åtgärder").

I år vill vi på den Internationella Barndagen särskilt understryka barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling enligt artiklarna 6 och 24 i Barnkonventionen. Enligt FN:s Barnrättskommitté har varje barn rätt till möjligheter att överleva, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. Barn har rätt att växa upp i förhållanden som främjar deras hälsa och utveckling på bästa sätt. I medlemsstaternas centrala skyldigheter att säkerställa detta, betonas särskilt vikten av att tillhandahålla primärhälsovård av god kvalitet, inklusive förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

Stiftelsen Bensow jobbar i enlighet med Barnkonventionen och speciellt för främjande av socialt utsatta barns tillgång till nödvändiga förebyggande insatser - vi jobbar för att alla barn skall ges jämlika förutsättningar till en harmonisk utveckling och ha trygga uppväxtvillkor.

Maj Estlander

Verksamhetschef
Förebyggande Barnskyddsverksamheten
Stiftelsen Bensow