Lyan Ab rekryterar en speciallärare i småbarnspedagogik på deltid 50%


Hej speciallärare inom småbarnspedagogik, välkommen med i vår varma gemenskap i idyllisk naturnära miljö i Grankulla.

Lyan Ab lediganslår en befattning som speciallärare på deltid (50%). Arbetet inleds så fort som möjligt.

På Lyan, som består av tre enheter med totalt 78 platser, värdesätter vi inkluderande värderingar och principer. Vi jobbar för att trygga delaktighet och barnens likvärdiga rättighet till stöd för utveckling, lärande och välmående. Barn ska få stöd i rätt tid och i enlighet med sina individuella behov. Stiftelsen Bensow, som äger Lyan Ab, sätter stor vikt vid barnets rättigheter och småbarnspedagogikens viktiga roll som förebyggande barnskyddsaktör. Vår vision är trygga uppväxtvillkor för alla barn.

Nu söker vi dig som delar våra värderingar, har en positiv och barnuppskattande inställning och vill bidra till att främja barnets rätt till delaktighet och stärka vår inkluderande läromiljö.

Hos oss ska du, tillsammans med den övriga personalen, se till att varje barn får stöd genom olika flexibla arrangemang i sin egen barngrupp. Som speciallärare deltar du i planeringen, bedömningen och utvecklingen av barnets stödbehov, stödåtgärder och i genomförandet.

Till dina arbetsuppgifter hör även att finnas till hands med din expertis för såväl vårdnadshavare som för personalen, inklusive det pedagogiska ledarskapet i daghemmet. Du samarbetar med flera olika instanser och har viljan och förmågan att tillsammans arbeta för att uppnå det gemensamma målet. Vi ser att du som vår speciallärare har en positiv inställning och att du kan beakta styrkor samt behov som berör inlärning, utveckling och välfärd. Genom att uppmuntra barnet och personalen bidrar du till upplevelser av att lyckas.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Anställningen är fortlöpande med 6 mån. prövotid.
 

Vi söker dig som har:
 

 • behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) § 30)

 • god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö.

 • ett multifunktionellt och nätverkande arbetssätt som utgår från barnet och familjen

 • kännedom om tjänster som tillhandahålles för familjer

 • har ett varmt och positivt bemötande gentemot barn
   

Arbetsuppgifter:
 

 • identifiering av behovet av stöd för barnets utveckling, lärande och välmående samt planering och genomförandet av stödet i samarbete med övrig personal

 • pedagogisk planering, genomförande och utvärdering av pedagogiken i olika lärmiljöer

 • rådgivning för personalen och specialpedagogisk handledning

 • samarbete med vårdnadshavarna och handledning gällande fostran

 • nära samverkan med våra barngrupper och personal på alla våra enheter

 • främjande av en småbarnspedagogik som stärker barnets skyddsfaktorer, baserar sig på evidensbaserad forskning om barnets utveckling och som tryggar barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

 

Vad kan vi erbjuda dig?

 

Vi kan garantera ett meningsfullt, omväxlande och kreativt jobb i en varm och välkomnande arbetsmiljö bestående av engagerade, positiva och kunniga medarbetare i en  fin miljö i centrala Grankulla.

Lyan Ab är en lyhörd arbetsgivare som i alla sammanhang sätter stor vikt på personalens behov, trivsel och välmående. Vi uppmuntrar och stöder din professionella utveckling och deltagande i fortbildningar som relaterar till vår verksamhet.

Våra anställningsvillkor och lön utgår ifrån Kollektivavtalet för den privata socialservicebranshcen. Vi har en konkurrenskraftig lönesättning.

 

Om oss


Lyan Ab ägs av Stiftelsen Bensow som är en allmännyttig barnättsorganisation som jobbar för alla barns trygga och jämlika uppväxtvillkor.

Vår småbarnspedagogiska verksamhet är en sammansvetsad del av Stiftelsens förebyggande barnskyddsarbete. Vi strävar efter att förebygga social utsatthet i ett tidigt skede. Vi utgår ifrån barns rättigheter och intar ett barnperspektiv i all vår verksamhet. Rätt stöd i ett tidigt skede är väsentligt för att förebygga psykisk ohälsa och social utsatthet.

Här kan du läsa mera om Lyan Ab, våra enheter och vår inlärningsfilosofi.

 

Din ansökan


Om du har frågor kan du rikta dem till Lyan Ab:s VD andrea.sjostrom@bensow.fi, tel: 050-300 3531 eller till verksamhetschefen för Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet maj.estlander@bensow.fi, tel: 040-755 8087.

Din ansökan kan du skicka till Andréa Sjöström. 

Ansökningstiden går ut 15.9.2023