Stiftelsen Bensow med i organisationernas vädjan till våra beslutsfattare om att inte öka alkoholtillgängligheten!

Välfärdsstatens centrala element är dess första ord: välfärd. Politiskt beslutsfattande ska styras av sådana åtgärder som förstärker och stödjer befolkningens trygghet, hälsa och välfärd. Därför vädjar vi organisationer att det inte är läge att öka på tillgängligheten av alkohol.

Alkohol är ett berusningsmedel som på många sätt påverkar finländarnas väl- och illamående. Därför anser man i välfärdssamhällen att alkohol inte är ett vanligt livsmedel och därför ska dess pris och tillgänglighet kontrolleras. Alkohol orsakar direkta skador både för individer, samfund och samhället.

Den mest ödesdigra skadan på individuell nivå är dödsfall till följd av alkohol, av vilka det årligen sker 1 700 i Finland. Ytterligare spelar alkoholen roll i ett flertal cancer, hjärt- och blodkärlssjukdomar samt mentala störningar. I Finland har det uppskattats att alkohol har ett samband med ca hälften av alla självmord. Under krisen för mental hälsa är det inte läge att öka på tillgängligheten av alkohol.

Alkohol orsakar också flera typer av skador på samfundsnivå. OECD har uppskattat att alkoholen sänker produktiviteten i västerländerna med ca 1 % av bruttonationalprodukten, vilket i Finland är 2,34 miljarder euro. Enligt undersökningarna orsakar alkoholen upp till 500 miljoner euros direkta kostnader som frånvaron och sänkning av arbetsförmågan. Finland är världens lyckligaste land som har över 500 000 riskanvändare av alkohol. Under hållbarhetsunderskottet är det inte läge att öka på tillgängligheten av alkohol.

På samhällsnivå är regleringen av alkohol en del av välfärdssamfundets grundstruktur och förebyggande av problem. I Finland lever upp till 70 000 barn i familjer där föräldern har ett allvarligt missbruksproblem. Alkoholens skadepåverkan belastar samhällets gemensamma tjänster som polisen, barnskyddet och hälsovården. Under social- och hälsovårdskrisen är det inte läge att öka på tillgängligheten av alkoholen.

Av finländarna är 78 % nöjda med alkoholens försäljningstider och platser framgår det i en enkät av Kantar Public och EHYT. Av THL:s enkät Alkoholpolitiska åsikter 2023 framgår att endast 12 % av finländarna vill kunna köpa starka alkoholdrycker från dagligvaruhandeln, vilket enligt experternas åsikt skulle vara följden av att släppa ut vinerna. Detta väcker tanken: vilket problem löser tillgängligheten av alkohol i matbutikerna och kioskerna? Ökningen av tillgängligheten hämtar närmast med sig nya problem att lösa.

Politiskt sett är det bästa med att hålla sig till det nuvarande systemet att upprätthållandet av det inte kostar något extra. Däremot uppskattas de direkta skadekostnaderna till följd av ökningen av försäljningen vara ca 271 miljoner euro. Välfärdssamhällets framtid kräver att man fokuserar på beslut som ökar människornas välmående.

 

Undertecknat: 

 
ADHD-liitto ry
A-Kiltojen Liitto ry
A-klinikkasäätiö
Diakonissalaitos
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Elämäni Sankari ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Filha ry
Helsingin Kouluraittiuspiiri ry.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kehitysvammaliitto
Kipinä ry
Kunnon Elämä ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.
Mielenterveyden keskusliitto ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Munuais- ja maksaliitto
Myllyhoitoyhdistys ry.
Naisten Linja Suomessa ry
Nuorten Palvelu ry
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
Nyyti ry
Pinskut ry
Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
Psykosociala förbundet rf
Raittiuden Ystävät ry
Rautatieläisten Raittiusliitto ry
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Sininauhaliitto ry
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Sovatek-säätiö
Stiftelsen Bensow
Suomen ASH ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Suomen Sairaanhoitajat
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Syöpäjärjestöt
Toimiva ry
Tukikohta ry
Tunne rintasi ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
VAK ry
Wertsi - vertaiset päihdetyössä ry
YAD Youth Against Drugs ry