Vårt koncept Min stig i skolan gick vidare till final i SFV:s innovationstävling Start! För jämlika möjligheter till en framtid oberoende av socioekonomiska faktorer

Torsdagen 2.12. avgjordes semifinalen i SFV:s innovationstävling Start! Då SFV i våras eterlyste sociala innovationer och mångsidiga lösningar för att hjälpa barn och unga att utvecklas och nå sin fulla potential – oavsett bakgrund, kände vi att vi bara måste vara med! Målsättningen med tävlingen är att hitta idéer och lösningar som tacklar ojämlikhet och bidrar till allas lika möjlighet att lära sig och inhämta de kunskaper hen önskar.

Vi vet att 25-30% av alla våra barn lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa och att en direkt konsekvens av det här uttryckligen är, att det påverkar skolarbetet negativt. Många gånger tolkar även skolan symptomen på illamåendet pga hemsituationen som något annat som t.ex. koncentrations- eller inlärningssvårigheter, beteendestörningar, depression m.m. Dessa barn ligger i en högriskgrupp att utveckla eget psykiskt illamående, självskadebeteende eller missbruk. Känslor av värdelöshet och avsaknad av framtiddshopp är vanligt. Därför är viktigt att de anhöriga barnen så tidigt som möjligt möter förståelse för sin situation så att man kan anpassa stöd efter deras behov i skolan.     

- Själva genomförandet av vår lösning, är kanske inte en innovation per se, det innovativa ligger i att systematiskt och uttalat jobba med just temat anhöriga barn som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa i hela skolan säger Stiftelen Bensows verksamhetschef för det förebyggande barnskyddet, Maj Estlander.

- I Finland lever stigmat starkt omkring målgruppen eftersom vi, i motsats till exempel Sverige, har en kultur av att tiga om problematiken, som är genrationsöverskridande. Det betyder att barn intuitivt förstår att där är något skamligt, vilket i sin tur försvårar deras möjlighet att söka eller få hjälp och stöd. I själva verket visar forskning och vår mentor och lagmedlem Organisationen Maskrosbarns studier, att unga önskar att det skulle talas mera om anhöriga barn i många olika sammanhang. Barn vill bli upptäckta, men det måste göras på rätt sätt och såklart på ett icke-utpekande sätt.

Stiftelsen Bensows verksamhet Min stig har märkt att enstaka infotillfällen, där en aktör kommer utifrån och berättar någonting, inte riktigt har gett den effekt man önskat. Min stig jobbar utifrån ett starkt barnperspketiv och därför har man i tävligen strävat efter att utveckla ett koncept som motsvarar det som forskning och erfarenheter visar att unga önskar av skolan och av vuxna överlag. 

- För att det skall ske någon riktigt förändring i vår tystnadskultur måste skolorna aktivt och kontinuerligt jobba med kunskap och information om missbruk och psykisk ohälsa inifrån. Elever måste se och uppleva att de närmaste vuxna i deras vardag, lärare och annan skolpersonal, har en förståelse för missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Vårt koncept handlar om att integrera temat på alla nivåer i skolan. Förändringsarbetet skall fortsätta efter att vi lämnat skolan. Vi jobbar för en flerdimensionell samverkan i skolan.

Min stig i skolan riktar sig i första skedet av utvecklingen till åk 7-9 och består av tre delar, information till elever, utbildning av personal och elevvård i två skilda workshopar och uppföljning i klassen som leds av lärare. Det viktiga är att lärarna genom eget exempel visar att man får prata om en förälders missbruk och psykiska ohälsa, och inte är rädd för att göra det.

Som stöd för lärarna har vi utarbetat en handbok och för elevvården tillgängliggör vi ett digitalt verktyg som de kan använda för att följa upp elever de har en oro för lite intensivare. 

- Vår lagmedlem Digitala Samtal, med Peter Mattson och Mattias Hallström i spetsen, har lång erfarenhet av att jobba inom socialtjänsten i Sverige och har utvecklat ett verktyg som passar väligt väl med våra målsättningar och kompletterar helheten.

Min stig i skolan har inlett arbetet i en skola under hösten och har glädjande nog redan sju skolor som väntar på kontakttagande och inbokning. Skolor som månar om att ge alla barn egenmakt och jämlika förutsättningar till en framtid.

                
Mattias Hallström och Peter Mattson
/ Digitala Samtal