Stiftelsen Bensow presenterar Årets Barnrättshjälte 2020: Minna Lönnbäck

 Årets Barnrättshjälte 2020 är Minna Lönnbäck!

 

Stiftelsen Bensow utser varje år en egen Barnrättshjälte som premieras med ett diplom och 5 000€ att tillägna ett ändamål som främjar barns uppväxtvillkor.

Stiftelsen vill genom utmärkelsen uppmärksamma och hedra en professionell person eller ett team, inom den offentliga- eller tredje sektorn, som gjort en stor insats för att främja och förbättra uppväxtvillkoren för utsatta barn.

I år föll valet på Minna Lönnbäck som nominerats av sitt svenskspråkiga barnskyddsteam inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite, där Minna fungerar som serviceområdeschef för barnskyddet. Vi uppvaktade henne på distans i år.

Motiveringen lyder enligt följande:

 

Minna Lönnbäck utnämns härmed till Årets Barnrättshjälte 2020 med anledning av sitt outtröttliga arbete för barn och familjers välfärd, utgående ifrån ett tydligt barnperspektiv och barns rätt att bli hörda, inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdskommun, Soite.

Lönnbäck har i egenskap av serviceområdeschef för familjecentertjänsterna och teamledare för barnskyddsteamet Signe, med stort engagemang och med barnets bästa för ögonen, lett sitt arbetsteam inom barnskyddet i övergången till en systemisk verksamhetsmodell.

Lönnbäck har i sitt ledarskap på ett föredömligt sätt visat prov på nytänkande, entusiasm, respekt, värme, uppmuntran och empati både gentemot sin personal och teamets klienter, barn och familjer.

Minna Lönnbäck fungerar genom sina handlingar och värderingar som en förebild för sin personal och hela social- och hälsovårdsbranschen. Hennes agerande visar vikten av gott ledarskap för att principen om barnets bästa skall tillämpas på alla beslutsnivåer och införlivas som en naturlig del av verksamheten.

Lycka till Minna i ditt fortsatta arbete och engagemang för barnets bästa och barnets delaktighet i barnskyddets klientprocesser!