Bensow inledde barnrättsveckan med stort seminarium omkring Barnkonventionen 19.11. på G-18 i Helsingfors.

Bensow firade den Internationella barndagen med seminarium omkring principerna om barnets delaktighet och barnets bästa. Våra sakkunniga barnrättsexperter förläste omkring principerna om barnets delaktighet och barnets bästa.

Måndagen den 19.11. firade vi på Bensow barnets rättigheter med anledning av Barnkonventionens dag eller Internationella barndagen som dagen numera officiellt heter.

Barnkonventionen antogs och undertecknads 20.11.1989. Under dess snart 30 åriga historia har vi kommit långt gällande kunskapen om och förverkligandet av barns rättigheter. Ännu återstår förstås en del att göra.

Under seminariet föreläste professor i småbarnspedagogik Mirjam Kalland om Barns delaktighet - vuxnas ansvar. Om hur barns delaktighet inte skall underminera vuxnas auktoritet men nog hjälpa vuxna att fatta beslut som är i enlighet med barnets intressen, i linje med "in the best interest of the Child".

Professor Kalland konstaterade också att det ytterst är på statens ansvar att stifta lagar och fatta beslut som ligger i barnets intresse. Arbetsverktyg i dylika processer är att göra barnkonsekvensanalyser.

Barnrättsexpert, professor och medlem i FN:s Barnrättskommitté Kirsten Sandberg föreläste om tolkningen av prinicpen om Barnets bästa och dess förhållande till nationell lagstiftning. Det är på lagstiftarens ansvar att stifta lagar där man har beaktat principen om barnets bästa. Om det finns tolkningsutrymme, eller om olika lagar ger lite olika lösningar, skall man välja det alternativ som bäst beaktar principen om barnets bästa.

Enligt professor Sandberg kompletterar principerna om barnets bästa och barnets delaktighet varandra. Det har Barnrättskommittén uttalat i sin generella kommentar nr.12. Barnets bästa kan inte förverkligas om man inte först har hört barnet och tagit dess åsikt i beaktande. Barn måste involveras i beslutsprocesser. De vuxna har dock ansvar för själva beslutsfattandet, barnets åsikt skall tillsättas stort värde men behöver inte nödvändigtvis vara avgörande.

Organisationen Maskrosbarn berättade, genom Linn Englund, om sin verksamhet som har sitt ursprung i brukarens/barnens perspektiv. Maskrosbarn jobbar mycket aktivt i Sverige med opinionsbildning, utbildning av professionella och stödverksamhet för barn och unga anhöriga till föräldrar med mental ohälsa och missbrukarproblematik.  

Maskrosbarn jobbar för barns äkta delaktighet och med att undervisa myndigheter och beslutsfattare i hur de konrket kan ivolvera, se och höra barn och unga.

Under seminariet hade vi även glädjen att få lyfta upp Rädda Barnen på Ålands, Bensowfinansierade fyraåriga projekt, som jobbar för familjehemsplacerade barns jämlika uppväxtvillkor. Under projektets gång har Rädda Barnen på Åland under ledning av projektansvariga Janina Björni byggt upp en kunskapsbas för arbetet samt utbildat utbildare inom PRIDE och sedan gått vidare med att ordna utbildningar för familjehem, både sådana som kan tänka sig att börja fungera som familjehem och sådana som redan har familjehemsplacerade barn. Rädda Barnen har även jobbat med att sprida kunskap om familjehemsplacerade barns särskilt utsatta läge bland beslutsfattare och sociala myndigheter.

Stiftelsen Bensow har gått in för att årligen uppmärksamma Barnkonventionen och den Internationella barndagen 20.11. med ett seminarium. Nästa års seminarium ordnas igen på G-18 i Helsingfors 20.11.2019.