Styrelsen har beslutat att koncentrera sin småbarnspedagogiska verksamhet under samma tak på sin tomt vid Gräsavägen i Grankulla

21.01.2022 kl. 16:10

Styrelsen har beslutat att koncentrera sin småbarnspedagogiska verksamhet under samma tak på sin tomt vid Gräsavägen i Grankulla. För närvarande är verksamheten, med sina 80 dagvårdsplatser, splittrad på tre olika enheter och byggnaden på Heikelvägen som inrymmer Grytet, är inte ändamålsenlig för små barn under tre år.

Planeringen av en ny daghemsbyggnad har inletts nu i januari. Projektets förverkligande hänger intimt ihop med den detaljplan för området som är under beredning  som bäst. 
 


Stiftelens stadgeenliga verksamhet växer


Hösten 2019 övertog Stiftelsen Bensow Folkhälsans Barnträdgård som verkat på Södra Heikelvägen i Grankulla i decennier. Då tryggades de 35 dagvårdsplatser som annars skulle ha upphört i.o.m. att Folkhälsan, inför stadens beslut att ta i bruk servicesedelsystem, beslöt att inte fortsätta sin småbarnspedagogiska verksamhet.

Stiftelsen Bensow har varit mån om att kunna erbjuda en högkvalitativ och trygg dagvård i en naturnära miljö. De utrymmen som Stiftelsen nu hyr av Grankulla stad är emellertid i behov av sanering och inte ändamålsenliga för modern småbarnspedagogik. 

Samtidigt har Stiftelsen sedan 2016 satsat på att utveckla en förebyggande barnskyddsverksamhet i egen regi. Den snabba utvecklingen av Stiftelsens verksamhet har föranlett behov av mera utrymmen. Ett nytt daghem på Gräsavägen 1-5 skulle erbjuda 40 nya dagvårdsplatser på området och samla ca. 80 barn under samma tak.

Stiftelsen Bensow planerar att finansiera dessa satsningar genom att låta bygga bostäder på den östra delen av Stiftelsens tomt. Detta överensstämmer väl med stadens planer på att utveckla den bredvidliggande marken till ett bostadsområde.

Den Bensowska parken och villorna bevaras och skyddas, och samtidigt byggs nya utvidgade utrymmen för daghemsverksamheten. 

Grankulla stads utkast till detaljplaneändring av det Bensowska området var framlagt till påseende i Grankulla stadshus 17.10.2019–15.11.2019 och utlåtanden har inbegärts av stadens Markanvändningsenhet, andra berörda myndigheter och av grannar. Grankulla stad har hela tiden förhållit sig positivt till detaljplaneändringen och den utvecklingspotential den medför för staden. Det bekräftar alla utlåtanden som kommit från myndighetshåll.

Stadens utskott för undervisning och småbarnspedagogik har välkomnat förslaget och betecknar Stiftelsen Bensows småbarnspedagogik som både högklassig och populär. Utskottet ser utökningen av dagvårdsplatser på området som nödvändig med tanke på den förväntade befolkningstillväxten i området fram till år 2025.

Museiverket ser positivt på att den kulturhistoriska parkmiljön, som inkluderar två värdefulla byggnader, Villa Bensow och Villa Solhaga samt en trädgård planerad av arkitekten Paul Olsson, bevaras och skyddas enligt de föreslagna ändringarna i detaljplanen. Stiftelsen Bensow har sett det som särskilt viktigt att bevara dessa historiskt betydelsefulla och kännspaka landmärken i staden.

Bland grannarnas utlåtanden till detaljplaneändringen fanns klart olika synpunkter, både för och emot. Bland annat framkom diametralt motsatta åsikter gällande de planerade trafikarrangemangen. Utskottet för undervisning och småbarnspedagogik ansåg emellertid i sitt utlåtande att det planerade trafikarrangemanget är det tryggaste alternativet ur barnens synvinkel.

Stiftelsen Bensows ekonomi står idag på en stadig grund Stiftelsens stadgeenliga, allmännyttiga verksamhet att stöda socialt utsatta barn skall finansieras av Stiftelsen själv.

Inkomsten från försäljningen av den östra delen av tomten möjliggör nya dagvårdsplatser och en utvidgning av verksamheten på nya områden inom det förebyggande barnskyddet,