Stadgar för Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr.


1 §

Stiftelsens namn är "Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan".   


2 §

Stiftelsens hemort är Grankulla stad.

 


3 §

Stiftelsens ändamål är att bereda värnlösa barn en på kristlig tro gundad moralisk uppfostran för att bli dugliga, fosterlandsälskande medborgare med västerländska kulturbegrepp och kärlek till den finska moderjorden och den finlandssvenska kulturen.

 

4 §

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela ekonomiskt understöd för barnhem och andra organiserade former av barnskyddsverksamhet.

Utöver det i mom.1 nämnda ekonomiska understödet förverkligar Stiftelsen sitt ändamål genom upprätthållande av daghem. Nödvändiga reglementen för verksamheten utfärdas av stiftelsens styrelse.

 

5 §

Stiftelsens grundkapital utgörs av:

Aktier i:

Helsingfors Aktiebank                                     1044 st
Ab Nordiska Föreningsbanken                          250 st
Suomen Gummitehdas Oy                              2500 st
Södra Finlands Interurbana Telefon Ab             600 st
Tammerfors Linne- och Jern-Manufaktur Ab       20 st
Wasa Bomull Ab                                               400 st
Tikkakosken Rauta- ja Puuteollisuus Oy          750 st
 

Obligationer, lydande å nominellt:

Fmk 25 000,-        hörande till Fastighetsbanken i Finland 5% lån av 1916
Fmk 20 000,-        hörande till Helsingfors stads 5½ % lån av 1919
Fmk 255 000,-      hörande till Helsingfors stads 8% lån av 1932

 

Skuldsedlar, lydande å sammanlagt:

Fmk 40 000,-                           av Hanna Heinrichs
Fmk 2 000 000,-                     av Bostads Ab Leo Asunto Oy
Fmk 3 500 000,-                     av Aktiebolaget City
 

Ävensom följande fastigheter: nämligen lägenheterna Granhyddan Rno 3:59, Syynälä Rno 3:46, Karlsro Rno 3:33, Mariero Rno 1:5, Kolmikulma Rno 3:67, Barnängen Rno 2:19, Granhyddan II Rno 2:21, Granberg Rno 3:47, Päivärinne Rno: 3:65, Kotirinne Rno 1:3 och Wilhelmsberg Rno 3:78, alla i Smedsby by och Esbo socken, Stornäsholm Rno 1:2 i Strömsö by och Snappertuna socken ävensom Hagalund Rno 1:3 i Tostholm by och Ingå socken.

 

6 §

Stiftelsens grundkapital förvaltas av dess styrelse, som kan utbyta detsamma mot annan och för stiftelsen även förvärva ny egendom.

Grundkapitalet kan ökas genom donationer. Stiftelsen kan även ta emot egendom i stöd av testamenten och understöd.

 

7 §

Stiftelsens styrelse består av minst fem och högsta åtta medlemmar. Styrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande samt fastställer antalet styrelsemedlemmar. Styrelsen kompletterar sig själv vid uppkommen vakans genom inval av ny medlem. Som högsta ålder för styrelsemedlem fastställs sjuttiofem (75) år.

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutför, när över hälften av antalet medlemmar är närvarande. Vid styrelsemöte avgörs ärende med enkel röstmajoritet. Vid lika röster avgör ordförandes röst.

Stiftelsens namn tecknas av ordföranden ensam eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

 

8 §

Stiftelsens styrelsemedlemmar kan erhålla mötesarvoden, som utgår med högst det dubbla beloppet av arvodet för medlemskap i statskommitté.

 

9 §

Stiftelsens bokslut uppgörs per kalenderår och räkenskaperna bör årligen inom april månad överlämnas till revision åt stiftelsens revisorer.

Bestyrkta avskrifter av resultat- och balansräkning, specifikation av balansräkning, revisionsberättelsen och styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna räkenskapsåret bör årligen inom juni månad tillställas Patent- och registerstyrelsen.

 

10 §

På styrelsen ankommer utöver det som stadgas i lagstiftningen angående stiftelser och förutsättes av dessa stadgar att

1. vid årsmöte behandla berättelsen över det senaste verksamhetsåret och fastställa bokslutet samt besluta om de åtgärder, vartill revisorernas berättelse ger anledning; 

2. fastställa styrelsen medlemmar tillkommande mötesarvoden;

3. vid årsmöte eller extra möte välja två revisorer och två revisorssuppleanter av vilka minst en revisor och en suppleant bör vara av Cetralhandelskammaren godkända revisorer eller revisionssamfund.

 

11 §

Beslut om ändring av dessa stadgar bör fattas vid styrelsemöte, och blir beslutet giltigt endast ifall beslutet omfattas av minst 2/3 av styrelsens medlemmar.

 

12 §

Ifall Stiftelsen skulle bli förhindrad att fullfölja det i § 3 av stadgarna fastställda ändamålet och den på sådan grund upplöses, skall efter beslut som omfattas av minst 2/3 av styrelsens medlemmar och som bör fattas vid två styrelsemöten som hålls med minst en och högst tre månaders mellantid, stiftelsens egendom överlämnas i första hand till Barnavårdsföreningen i Finland r.f. eller ifall föreningen upplösts, till Folkhälsans förbund r.f. för att där förvaltas som en skild fond under namnet ”Bensows Barnhem”. Beslutet om upplösandet är giltigt endast om vardera mötets beslut är likalydande.

 

Stiftelsens stadgar har senast uppdaterats 6.10.2014

 

 

                  

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Bensow
Villa Solhaga
Gräsavägen1
02700 Grankulla

Kontaktuppgifter »

 

 

Sociala medier